Faculty and Staff  

1.Department of Textile Material

Professors:

1.Jianyong Yu     2.Lifang Liu    3.Liqian Huang     4.Weidong Yu     5. Xiaohong Qin

6.Zhaoqun Du

Associate Professors:

1.Dequn Wu     2.Faxue Li     3.Hongling Liu     4.Ni Wang     5.Ruohua Liu     6.Xiaoyan Liu

7.Yuqiu Yang     8.Yanping Yu

Lectures:

1.Hongnan Zhang    2.Xia Yin 

2.Department of Textile Engineering

Professors:

1.Chongwen Yu     2.Jiansheng Guo     3.Jun Wang     4.Xin Ding     5.Xinhou Wang

6.Xiong Yan     7.Yongchun Zeng     8.Yunhua Cui

Associate Professors:

1.Bin Zhang     2.Jihong Lao     3.Hua Wang     4.Hui Jiang     5.Huiping Zhuang    

6.Liqing Li        7.Qinliang Zhuang     8.Xudong Yang       9.Xingmin Zhuang    

10.Xianfu Wang    11.Xia Chen       12.Jiaxian Bo

Lectures:

     1.Xiaoxia Sun

3.Department of Knitting and Clothing

Professors:

1.Hairu Long   2.Nanliang Chen    3.Peihua Zhang    4.Wei Li

Associate Professors:

1.Li Zhao    2.Meidi Xie     3.Wei Shen   4.Liya Zhou     5.Jinhua Jiang

Lectures:

    1.Yifan Zhang

4. Department of Nonwoven Engineering

Professors:

1.  Xiangyu Jin     2.Rongwu Wang     3.Xianfeng Wang

Associate Professors:

1.Baopu Yin     2.Haibo Wu     3.Hong Wang  4.Chuyang Zhang

Lectures:

     1.Chen Huang

5. Department of Textile Design and Textile International Trade

Professors:

1.Fumei Wang    2.Guangbiao Xu     3.Longdi Cheng     4.Qi Wang     5.Ruiyun Zhang

6.Yuling Li     7.Yueqi Zhong 

Associate Professors:

1.Jinfang Qian     2.Ruiyin Zhang     3.Wenliang Xue

Lectures:

  1.Bin Qian  2.Keyi Wang   3.Lan Xiao    4.Run Wen   5.Yanxue Ma   6.Yunying Liu

6. Department of High-tech Textiles

       Professors:

1.Bohong Gu     2.Baozhong Sun     3.Bin Ding     4.Lamei Guo     5.Lu Wang

6.Yiping Qiu

Associate Professors:

1.Feng Ji     2.Jiyong Hu     3.Qiuran Jiang     4.Lan Yao     5.Ying Ma     6.Jing Gao     7.Guoping Guan  8.Dequn Wu

Lectures:

    1Fujun Xu